Inovácie
pre lepší svet

O nás

Spoločnosť Pewas je výskumno-obchodnou spoločnosťou zameranou na inovatívne aplikácie superabsorpčných polymérov  v poľnohospodárstve, bezpečnostnom sektore a doprave. Medzi nami vyvinuté výrobky a prototypy patria protipovodňové vrecia naplnené superabsorbentmi, hasiaci agent na báze hydrogélu, sorbent ropného znečistenia, bioodburateľné oleje a poľnohospodárske produkty radu Aquaholder.

Naša vízia

Neustále hľadáme inovatívne riešenia v chémii šetrné k životnému prostrediu, efektívne a využiteľné v rôznych odvetviach. Pozeráme na veci inak a nerobíme kompromisy medzi efektivitou a ekológiou. Sme presvedčení, že sú možné obe cesty zároveň.

Naša misia

Našou misiou je ponúkať atraktívne a cielené riešenia prostredníctvom alternatívneho použitia superabsorpčných polymérov.

Naše hodnoty

INOVÁCIA

EKOLÓGIA

ÚČINNOSŤ

História

Založenie spoločnosti Pewas sa datuje do roku 1992. Spoločnosť od svojho založenia ponúkala výrobky v oblasti starostlivosti o obuv a kožené výrobky, bioodbúrateľných mazív a krbovej chémie. Výrobky Pewas sa od začiatku vyznačovali vysokou kvalitou a svojou šetrnosťou k životnému prostrediu. Tento odkaz zakladateľov sa prelína až do súčasnosti.

Od roku 2004 spoločnosť rozšírila svoje aktivity aj na výskum v oblasti superabsorpčných polymérov a ich alternatívne využitie v poľnohospodárstve a priemysle. Výsledkom tejto aktivity boli viaceré produkty s potenciálom pre reálne využitie. Najperspektívnejšou oblasťou nášho výskumu sú aplikácie pre poľnohospodárstvo v rámci projektu Aqauholder. Cieľom nasadenia superabsorpčných polymérov v poľnohospodárstve je jeho adaptácia na klimatické zmeny a znižovanie strát na poľnohospodárskej produkcii v dôsledku sucha. 

Výskum a vývoj

Pewas je výskumnou organizáciou zameranou na skúmanie alternatívneho použitia superbasorpčných polymérov v rôznych odvetviach. Disponujeme analytickými aj výrobnými laboratórnymi priestormi a teamom laboratórnych pracovníkov. Špecializujeme sa na ekologické chemické inovácie, poradenstvo, výskum a vývoj nových riešení pre klientov vo viacerých oblastiach priemyslu, poľnohospodárstva a dopravy.

Vyvinuli sme inovatívny spôsob použitia superabsorbentov a polymérov v poľnohospodárstve, pri odstraňovaní následkov ropných havárií a prírodných katastrof spôsobených povodňami a požiarmi. Naše portfólio dopĺňajú biologicky rozložiteľné oleje a mazivá určené na údržbu železničnej infraštruktúry. Projektom, ktorý by mohol byť budúcnosti pre spoločnosť najväčším prínosom, je projekt Aquaholder, ktorý je zameraný na využitie superabsorbentov v poľnohospodárstve za účelom zvyšovania odolnosti poľnohospodárskej produktivity voči suchu a nedostatku vody.

Oblasti nášho pôsobenia

Agro

Produktový rad Aquaholder je zameraný na podporu rastlín v suchých podmienkach prostredníctvom zadržania a následného postupného uvoľňovania vody do koreňového systému.

Povodne

Protipovodňové vrecia Flood naplnené absorbentom sa vyznačujú okamžitou pripravenosťou na použitie, čo z nich robí efektívny nástroj ochrany majetku v prípade náhlych záplav.

Požiare

Maximalizácia využitia vody v čase požiaru v podobe hydrogélu Fire umožňuje efektívne zvládnutie požiarov s menšími škodami na majetku a životnom prostredí. 

Environmentálne havárie

Sorb je selektívny absorbent určený na odstraňovanie kvapalných organických látok a ropných produktov z pevných povrchov a vodných plôch.

Železničná infraštruktúra

Pewas vyvinul unikátny spôsob mazania železničných komponentov spĺňajúci vysoké ekonomické a zároveň ekologické nároky kladené v odvetví železničnej infraštruktúry.

Hygiena

Pewas Hygiene je určený pre zdravotnícky a veterinárny sektor za účelom odstraňovania neželaného znečistenia telesnými tekutinami, ich jednoduchou likvidáciou a zároveň dezinfekciou miesta znečistenia.

Úspechy / Ocenenia / Projekty

Operačný program

Výskum a inovácie

Slovak Aid

Afghanistan

Gruzínsko 

Horizon 2020 SME Instrument

GRANT AWARD No. 807831

EIC accelerator

Interreg

Slovensko-Český projekt

Inovatívny čin roka 2018

2 miesto

kategória „Výrobková inovácia“, MHSR

Seal of excellence

6x Ocenenie Seal of Excellence 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Strategické partnerstvo

MANAŽMENT

Ivo Krpelan

CEO

+20 rokov skúseností vo vrcholových manažérskych CEO/CFO pozíciach v medzinárodných spoločnostiach. Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe.

Peter Fatul 

Projektový manažér

+17 rokov skúseností v medzinárodnom obchode a riadení projektov v druhej najväčšej chemickej spoločnosti v SR. Absolvent vysokej školy ekonomickej v Bratislave.

Viktor Gelinger

Manažér vývoja

+6 ročné skúsenosti s realizovaním výskumných projektov v oblasti superabsorbčných polymérov. Absolvent Slovenskej technickej univerzity.

Lukáš Petra

Manažér výskumu

+6 ročné skúsenosti s realizovaním výskumných a vývojových projektov v oblasti superabsorbčných polymérov. Absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Naši partneri

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

SEKTOR: POĽNOHOSPODÁRSTVO
PRODUKT: Aquaholder Seed

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) zabezpečuje komplexný výskum a zhromažďovanie poznatkov z oblasti trvalo udržateľného využívania a ochrany prírodných, predovšetkým pôdnych zdrojov a vody pre pestovanie rastlín a chov zvierat, zabezpečenia kvality, bezpečnosti, inovácií a konkurencieschopnosti potravín i nepotravinárskych výrobkov poľnohospodárskeho pôvodu, produkčného i mimoprodukčného vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie a rozvoj vidieka a transfer poznatkov poľnohospodárskeho výskumu užívateľom.

Spolupráca: Testovanie účinnosti osív s naaplikovaným prípravkom Aquaholder Seed.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrov

SEKTOR: POĽNOHOSPODÁRSTVO
PRODUKT: Aquaholder Seed a Aquaholder Agro

SPU v Nitre je vrcholná vzdelávacia a vedecká inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania vo všetkých stupňoch a formách. Súčasťou pôsobenia je formovanie a budovanie tvorivého vedeckého bádania. Jej poslaním je zabezpečenie vzdelávania, výskumu a poradenstva tak, aby vytvárala a prenášala poznatky potrebné na rozvoj poľnohospodárstva, potravinárstva a príbuzných odvetví, rozvoja vidieka a regionálneho rozvoja na Slovensku s celkovým prepojením na medzinárodné spoločenstvo.

Spolupráca: Testovanie účinnosti osív s naaplikovaným prípravkom Aquaholder Seed a testovanie vzájomnej interakcie produktu Aquaholder Agro v pôde.

AZC, a.s.

SEKTOR: Financie- strategické poradenstvo
PRODUKT: Aquaholder Seed


Spolupráca: Testovanie účinnosti osív s naaplikovaným prípravkom Aquaholder Seed.

Ministerstvo vnútra SR - Hasiči a záchranári

SEKTOR: ZÁCHRANNÉ ZLOŽKY
PRODUKT: Flood, Fire

Testovanie protipovodňových vriec, hasiaceho gélu

Slovak Aid

SEKTOR: POSKYTOVATEĽ GRANTU
PRODUKT: Aquaholder Seed a Aquaholder Agro

Agentúra prostredníctvom špecializovaných programov a grantových kôl dáva možnosť národným subjektom realizovať projekty v cieľových krajinách. Jedným z programov je aj poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo. Na implementácii slovenskej rozvojovej pomoci sa podieľajú národné subjekty, medzi ktoré patria štátne a akademické inštitúcie, mimovládne organizácie a podnikateľské subjekty.

Projekty:
- SAMRS/2016/PPP/1/2 - Skúmanie využitia Aquaholder pre poľnohospodársku produkciu v podmienkach Afganistanu s cieľom znižovania spotreby vody.
- SAMRS/2017/PPP/1/8 - Skúmanie využitia Aquaholder pre poľnohospodársku produkciu v podmienkach Afganistanu s cieľom znižovania spotreby vody.
- SAMRS/2018/VP/1/9 - Použitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovatívneho nástroja na zníženie spotreby pitnej vody a kontaminácie podzemných vôd spôsobených pesticídmi a hnojivami.

Medzinárodná investičná banka (MIB)

SEKTOR: POSKYTOVATEĽ GRANTU
PRODUKT: Aquaholder Seed a Aquaholder Agro

Medzinárodná investičná banka (MIB) je multilaterálna inštitúcia pre rozvoj, ktorá podporuje sociálny a hospodársky rozvoj, prosperitu a hospodársku spoluprácu medzi jej členskými štátmi. Hlavné smery pre svoju činnosť sú podpora malých a stredných podnikov a ich účasť na financovaní sociálne významných infraštruktúrnych projektov.

Projekt: Overenie produktov Aquaholder a ich vhodnosť pre poľnohospodársku výrobu vo Vietname.

Falck Fire Services a.s.

SEKTOR: ZÁCHRANNÉ ZLOŽKY
PRODUKT: Fire

Testovanie hasiaceho gélu

Vietnamská akadémia vedy a techniky, Inštitút geografie

SEKTOR: POĽNOHOSPODÁRSTVO
PRODUKT: Aquaholder Seed a Aquaholder Agro

Je vládna agentúra, predtým známa ako Vietnamská akadémia vied, založená v roku 1975. Spoločnosť VAST sa zaviazala na: / vykonávanie základného výskumu v oblasti prírodných vied a technologického rozvoja; / poskytovanie objektívnych dôvodov pre riadenie vedy a techniky, formovanie politík, stratégií a plánov sociálno-ekonomického rozvoja; / vzdelávanie kvalitných ľudských zdrojov pre vedu a techniku.

Spolupráca: Poskytovanie technickej pomoci PeWaS s.r.o. v súvislosti s overovaním výrobkov Aquaholder (Seed and Agro) a ich vhodnosti pre poľnohospodársku výrobu vo Vietname.

Vedecko-výskumné poľnohospodárske centrum

SEKTOR: POĽNOHOSPODÁRSTVO
PRODUKT: Aquaholder Seed a Aquaholder Agro

Gruzínske Vedecko-výskumné poľnohospodárske centrum bolo založené s cieľom obnoviť vedecko-výskumné aktivity v gruzínskom poľnohospodárskom sektore a podporiť jeho ďalší rozvoj. Je to najväčšia štátna výskumná inštitúcia  v krajine, ktorá riadi viacero projektov vo vlastných laboratórnych priestoroch a na vlastných experimentálnych poliach. Od roku 2015 realizuje pokusy zamerané na overenie účinnosti rôznych typov hnojív a pôdnych kondicionérov na poľných plodinách.

Spolupráca: Testovanie produktov Aquaholder na zníženie spotreby pitnej vody a na zníženie kontaminácie podzemných vôd spôsobenej pesticídmi a hnojivami.

Heratská univerzita, Fakulta poľnohospodárstva

SEKTOR: POĽNOHOSPODÁRSTVO
PRODUKT: Aquaholder Seed a Aquaholder Agro

Heratská Univerzita má 16 fakúlt a 71 oddelení, ktoré zamestnávajú tisíce špecialistov v rôznych oblastiach. Títo špecialisti zohrávajú významné úlohy vo výskume a vývoji krajiny. Univerzita má dobré vzťahy s viac ako 30 výskumnými inštitúciami a univerzitami z celého sveta, v ktorých získavajú svoje akademické tituly ich nádejní vedci.

Spolupráca: Testovanie účinnosti Aquaholderu v podmienkach Afganistanu.

SLOVAK INVESTMENT HOLDING


SEKTOR: STRATEGICKÉ PARTNERSTVO

LUKA & BRAMER GROUP a.s.

SEKTOR: STRATEGICKÉ PORADENSTVO