Inovativní produkty pro lepší svět

Aquaholder®

Aquaholder line is based on the principles of using superabsorbent, which is able to absorb large amounts of water (200-500 times of its weight) and gradually release it to the seed in times of drought. As a result plant growth is supported. The main goal of the use of absorbents in agriculture is to increase the resilience of agricultural productivity against drought

Aquaholder Seed

Seed coating agent

It is a highly innovative products with global potential developed specially for a seed industry. A small amount of superabsorbent polymer applied directly to the seed is able effectively bind sufficient amount of water and support growth of plants in its initial phase. As a result significant increase of seed emergence and subsequently hectare yields is achieved. Pewas Aquaholder Seed is primarily designed for dry and semi-dry areas.

Aquaholder Agro

Universal solid superabsorbent

It is crystal form substance designed for application directly into the soil before or during sowing or planting process. Here it acts as a soil conditioner which improves soil characteristics, water retention and water management allowing to use water which would otherwise be unusable for vegetation.

Aquaholder Root 

Root protection using superabsorbent

It is the substance of crystal form which upon being mixed with water is used for soaking root balls prior to planting. This method of re-planting increases the survival ratio of young plants and accelerates their growth. It enables to plant in dry periods too.

Aquaholder Injection 

Undergroung application of hydrogel

It is the powder substance intended to make special type of hydrogel, which is afterwards injected using special injector directly to the root system of trees and plants. Thanks to such solution it is not necessary to interfere to already established vegetation because of application of hydrogel.

Aquaholder Fertilizer

Slow release fertilizer

It is a research project focused at the increase of fertilizer performance in agriculture, its lower consumption and its higher efficiency. Special absorbing polymer is able to keep certain amount of nutrients coming from the melted fertilizer inside its structures and continuously release. The targeted product is „slow release fertilizer". Huge advantage of such type of fertilizer is that much more nutrients stay in the root system of the plant and are not washed away into the subsoil and sub water.

Rail

Pewas vyvinul biologicky rozložiteľné olejove a tuhé mazivo určené pre použitie v železničnej infraštruktúre. Naše oleje a mazivá sú ekologickou alternatívou tradičných minerálnych olejov, ktoré môžu spôsobovať veľké škody na životnom prostredí.

Biocon PP40

Bioodbúrateľné mazivo určené na stratové mazanie

Bicon Pewas Protec 40 (PP 40) biologicky rozložiteľný olej na použitie najmä v železničnej infraštruktúre. Má výborné mazivostné vlastnosti, je oxidačne stály, antikorozívny a vodoodpudivý. Je použiteľný na stratové mazanie lineárnych vedení, napríklad výhybiek a ich pohyblivých častí (klzné stoličky, zaisťovacie háky, hákové uzávery, otočné čapy). 
V porovnaní s tradičnými mazivami je efektívnejší a nespôsobuje znečistenie životného prostredia, pôdy a podzemných vôd. Spĺňa vysoké nároky aj v nepriaznivých podmienkach akými sú vysoká vlhkosť, prašnosť, sneh a pod. 
Výhody 
Ekonomickosť a nízka spotreba (3-7 litrov ročne na jednu výhybku) 
Výborné mazacie a protioderové vlastnosti, bez mechanických nečistôt a zanášania komponentov 
Je ekologický, biologicky rozložiteľný a netoxický 
Výrazne predlžuje životnosť mazaných komponentov 
Je použiteľný aj v extrémnych podmienkach (-30 až +90°C) 

Lusaso

Tuhé mazivo na okolesníky

PEWAS Lusaso je špeciálna zmes kompozitných syntetických materiálov, prísad a mazív sformovaných do tuhých blokov. Tento prevratný spôsob mazania okolesníkov na rozdiel od tradičných spôsobov neznečisťuje životné prostredie, okolie tratí ani samotných komponentov, predlžuje životnosť zariadení, zlepšuje jazdné vlastnosti a znižuje ekonomickú náročnosť mazania. Výhodou je veľmi presná aplikácia maziva. PEWAS Lusaso môže byt používané na mazanie okolesníkov lokomotív, električiek, vozňov metra, nákladných vozňov, portálových koľajových žeriavov, resp. všetkých koľajových zariadení podľa individuálnych požiadaviek klienta.
Výhody
Zvýšená životnosť okolesníkov a ostatných zariadení 
Výrazne nižšia spotreba maziva
Vhodné najmä pri náročných profiloch a prašnom prostredí, kde je úspora maziva ešte významnejšia
Nižšia spotreba energie o 3 až 7 %
Veľmi presná aplikácia maziva zamedzuje znečisteniu ostatných plôch kolesa a neovplyvňuje trakciu a brzdenie
Znižuje náklady na opravu a_ údržbu kolies, koľajníc, najmä v oblúkoch tratí. Predlžuje interval dopĺňania maziva 
Zníženie strát z dôvodov častých odstávok a renovácií tratí
Zvýšenie bezpečnosti prevádzky a zníženie nehodovosti
Zníženie hlučnosti

Safety

PEWAS vyvinul veľmi efektívne riešenia na prevenciu a minimalizáciu škôd na majetku a životnom prostredí pri povodniach, požiaroch a haváriách rôzneho druhu. V našich produktoch využívame špeciálne polyméry inovatívnym spôsobom: ako prísadu do hasiacich prístrojov, náplň protipovodňových vriec a ako absorbenty ropného znečistenia. Úzko spolupracujeme s profesionálnymi záchranárskymi tímami pri testovaní našich produktov. Vďaka tomu dokážeme klientom poskytnúť riešenie pri zasahovaní v prípade povodní, požiarov a chemických havárii presne podľa ich potrieb.

Pewas Flood 

Superabsorbčné, protipovodňové vrecia na ochranu majetku pred povodňami a nežiaducimi únikmi vody

PEWAS Flood superabsorbčné vrecia sú unikátnym riešením ochrany majetku pre záplavové oblasti. Nižšia časová náročnosť, okamžitá pripravenosť na použitie, nižšie priestorové nároky na ich skladovanie a možnosť viacnásobného použitia z nich robia omnoho efektívnejšiu alternatívu konvenčných pieskových vriec. PEWAS Flood sú naplnené špeciálne vyvinutým absorbentom, ktorý pri kontakte s vodou ju nasáva do svojich vnútorných štruktúr a neprepustí von ani pod väčším tlakom.
Výhody
Rýchly a efektívny spôsob absorbovania vody: 30 až 50-násobné zväčšenie objemu k svojej váhe
Okamžitá pripravenosť na použitie v prípade núdze (nie je potrebná preprava piesku a jeho náročné plnenie do vriec)
Jednoduchá manipulácia vďaka nižšej hmotnosti (polovičná hmotnosť po nasiaknutí oproti pieskovým vreciam)
Nízke nároky na skladovanie vďaka menšiemu objemu
Dlhá doba skladovania (10 rokov)
Viacnásobné použitie, v prípade ak voda nebola kontaminovaná
Vylepšená trojkomorová konštrukcia vriec umožňuje flexibilné použitie pri stavaní bariér
Ekologický spôsob eliminácie škôd pri povodniach
Široké využitie aj v domácnostiach pri nežiaducich únikoch vody (pokazená práčka, chladnička, poruchy na vodovode alebo ako poistka pred garážovou bránou pred odchodom na dovolenku pri očakávaných zrážkach)

Fire

Hasiaci gél na rýchlejšie hasenie požiarov a ochranu majetku

Pre nás nie je dôležité len samotné rýchle zahasenie požiaru, ale aj čo najväčšia možná ochrana okolitého majetku a životného prostredia. Naše úsilie sme preto venovali eliminácii škôd pri požiaroch a vyvinuli sme nové spôsoby hasenia a ochrany majetku v podobe unikátneho hasiaceho gélu PEWAS Fire. PEWAS Fire je prísada do existujúcich hasiacich prístrojov využívajúcich na hasenie vodu. Vďaka tomu môžu byť zásahy pri požiaroch oveľa efektívnejšie a s menšími škodami.
Výhody
Kratší čas potrebný na zahasenie požiaru o 30 až 50%
Nižšia spotreba vody o 30 až 60%
Lepšia ochrana okolitého majetku: po aplikácii sa vytvorí 5 mm vrstva, ktorá ochraňuje okolitý majetok a životné prostredie pred účinkami požiaru
Impregnačný účinok hasených objektov: po uhasení ostáva na objektoch gélová vrstva, ktorá chladí a bráni prístupu kyslíka a tým ďalšiemu šíreniu požiaru. Následne zabraňuje uvoľňovaniu toxických látok z uhasených objektov
Okamžité použitie: po pridaní do hasiaceho zariadenia sa vytvára homogénny gél bez vzniku zrazenín v priebehu niekoľkých sekúnd
Využitie existujúcich hasiacich prístrojov bez dodatočných úprav
Obzvlášť vhodný na hasenie lesných požiarov a na miestach bez dostatočného prístupu k zásobám vody
Ekologický, netoxický a bez vplyvu na životné prostredie

Sorb

Vysokoucinny sorbent ropneho znecistenia

PEWAS Sorb je inovatívny prípravok na odstraňovanie kvapalných organických látok a ropných produktov. Je to selektívny absorbent, ktorý pri kontakte so znečistením
nasáva kvapalinu a zadržiava ju vo svojej štruktúre a nie povrchovo. Nehrozí tak riziko
sekundárneho znečistenia. PEWAS Sorb umožňuje odstraňovanie širokého spektra
organických kvapalín na vodných plochách a pevných povrchoch oveľa efektívnejšie
ako pri iných spôsoboch.
Výhody
Absorpčná schopnosť je 10-krát vyššia ako pri tradičných sorpčných materiáloch
Znečistenie pohlcuje do svojich vnútorných štruktúr, nie povrchovo
Absorbované znečistenie sa opätovne neuvoľňuje do prostredia, čim sa minimalizuje riziko sekundárneho znečistenia. Nie je potrebné použitie odmasťovacích prostriedkov
Zabranuje vyparovaniu organických látok a znižuje tak riziko následného vznietenia sa
Je selektívny - nepohlcuje vodu pri absorpcii z vodných povrchov. Nezväčšuje tak svoj objem. Jednoduchšia, rýchlejšia a lacnejšia likvidácia po zásahu.
Pri zásahu je postačujúce menšie množstvo absorbentu v porovnaní s tradičnými (ekonomickejší, nižšie nároky na skladovanie apod.)
Univerzálne použitie na vodné plochy aj pevné povrchy