INTERREG

30. september 2020

V júni 2020 bola v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom ITMS2014+ NFP304010Y185 pod názvom „ Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve“, predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č.  INTERREG V-A SK-CZ/2019/11.

Partnermi Pewasu v tomto projekte sú Výskumný ústav rastlinnej výroby, Univerzita Cyrila a Metoda a Mendelova univerzita.